ARCHIWUM

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Uroczysko, Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progress” oraz Zielone Płuca Polski zapraszają na bezpłatne Seminarium Informacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2015r. godz. 11.00 w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Szczegóły w załączniku: Zaproszenie Seminarium BPN


 

Szanowni Państwo

Przedstawiamy wyniki konkursów Mistrzostw Świata w pieczeniu kiszki i babki ziemniaczanej

BABKA kategoria indywidualna:
I Joanna Ciereszko
II Genowefa Sokół
III Gospodarstwo agroturystyczne „Dom nad Biebrzą”

KISZKA kategoria indywidualna:
I Gospodarstwo agroturystyczne „Dom nad Biebrzą”
II Beata i Małgorzata Karpowicz
III Elżbieta Radecka

 

Kategoria DUŻY PRODUCENT:

Babka
I Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jard Jarosław Dziemian
II Zakład Garmażeryjny TOMA Jan Tomaszuk

Kiszka
I Zakład Garmażeryjny TOMA Jan Tomaszuk
II Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jard Jarosław Dziemian

Konkurs nalewek puszczańskich

Nalewki słodkie
I Mikołaj KuŸźmicz
II Grzegorz Lisowski
II Mikołaj KuŸźmicz

Nalewki wytrawne
I Mirosław Michalski
II Mikołaj Kuźmicz
III Roman Bagiński


 

Szanowni Państwo
tekst alternatywny

Poniżej do pobrania aktualny plan tegorocznego UROCZYSKA


Do pobrania:
Plan Uroczyska 2014


 

Szanowni Państwo


Stowarzyszenie „Uroczysko” serdecznie zaprasza do udziału w sesji popularno – naukowej pt.:”Woda to życie”, która odbędzie się 09.06.2014r (poniedziałek) w Punkcie Usług Turystycznych „BUKOWISKO” (obok Muzeum Ikon) przy ul. Piłsudskiego 64 w Supraśl, początek godz. 10:00

Sesja połączona będzie z wystawą zdjęć „Żywioł – woda”.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Prosimy o potwierdzenie udziału w sesji do dnia06.06. 2014r, e-mailem uroczysko@uroczysko.pl lub fax-em 85 74 33 089

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa
Program sesji


 

Białystok, 7 maja 2014 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Dotyczy: wyboru osób do wykonania inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Uroczysko”

I. Zamawiają…cy

Stowarzyszenie „Uroczysko”

ul. Nowy śšwiat 56

16-030 Supraś›l

Osoba do kontaktu: Krzysztof Brzosko, tel. 668 423 998

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie inwentaryzacji inwazyjnych gatunków roś›lin na potrzeby projektu pn. „Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodnoś›ci Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowanego w ramach funduszy EOG.

Praca bą™dzie wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej i obejmuje świadczenie usługi polegają…cej na prowadzeniu inwentaryzacji wybranych gatunków roś›lin inwazyjnych na terenie obją™tym projektem, według metodyki przedstawionej przez zamawiają…cego.

III. Termin wykonania zamówienia

Od daty podpisania umowy do listopada 2015 r.

IV. Wymagania dla wykonawców

Osoba ubiegają…ca sią™ o realizację™ zamówienia musi spełniać‡ nastą™pują…ce wymagania:

– wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku biologia

– dobra znajomoś›ą‡ gatunków roś›lin wystą™pują…cych na terenach obją™tych projektem

– doś›wiadczenie w prowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczych roś›lin.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawieraąć:

– datę™ sporzą…dzenia

– nazwisko i adres oferenta, telefon, adres e-mail

– cenąę ofertową… za 1 dzień prowadzenia inwentaryzacji; cena ta obejmuje 8 godz. pracy w terenie łą…cznie z kosztami dojazdu i wyżywienia

– oś›wiadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym

– podpis oferenta

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertąę należy przesłać‡ za poś›rednictwem poczty elektronicznej na adres uroczysko@uroczysko.pl, albo dostarczyć‡ osobiś›cie, kurierem lub pocztą… na adres: Stowarzyszenie Uroczysko, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, do dnia 15 maja 2014 r. w godz. od 8.00 do 12.00

2. Oferty złożone po terminie nie bą™dą… rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać‡ lub zmienić‡ swoją… ofertę™

4. Zamawiają…cy zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

VII. Ocena ofert

1. Kryterium oceny ofert: cena 100%

2. W toku oceny ofert zamawiają…cy ma prawo do weryfikacji wymagań zawartych w p. IV niniejszego zapytania ofertowego. Weryfikacja bą™dzie prowadzona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub dostarczonych przez oferenta dokumentów potwierdzają…cych spełnienie tych wymagań.

 


 

XIX SPOTKANIA Z NATURĄ I SZTUKĄ „UROCZYSKO”2014

6-12 CZERWIEC SUPRAŚŒL

GŁÓWNA IMPREZA NA RYNKU KOŚŒCIUSZKI I UL. 3-G0 MAJA

 

8.06.2014

 

XVI MISTRZOWSTWA ŒŚWIATA W PIECZENIU KISZKI I BABKI ZIEMNIACZANEJ

Konkurs w kategorii „duży producent” rozstrzyga publicznoœć.

Uczestników konkursu indywidualnego ocenia Jury.

Wszyscy gośœcie będą mieli okazje spróbować konkursowych specjałów.

 

IX KONKURS NALEWEK PUSZCZAŃSKICH

Amatorzy nalewek mogą wystartować w dwóch kategoriach nalewek : słodkich i wytrawnych.

 

PROJEKT „PODZIELMY SIĘ HISTORIĄ Z NAD SUPRAŚŒLI I SOKOŁDY”

Plenerowa wystawa fotografii historycznej

 

KIERMASZ REGIONALNYCH PRODUKTÓW KULINARNYCH I RĘKODZIEŁA LUDOWEGO.

Możliwoœść degustacji i zakupów specjałów z Podlasia i nie tylko.

Tradycyjne wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego

ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW kontakt do biura tel 857433089 .

 

SCENA DLA ZESPOŁÓW LUDOWYCH, FOLKOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH

9.06.2014

 

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA EDUKACYJNA „WODA TO ŻYCIE”

Sesja popularno naukowa ,wystawa fotograficzna „Żywioł woda”

Przyrodnicze warsztaty edukacyjne.

Nocne kino przrodnicze

Wystawy prac konkursowych z tematyki ochrony wody.

 

UROCZYSKO ARTYSTYCZNE

Wystawa fotograficzna „Pejzaż Podlasia”

Wystawa prac Roberta Kempistego

Plenerowy –wirtualny salon uroczyska – Artyśœci Supraœśla

Wystawa prac projektowych pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Wystawa prac wykonanych w technice haftu wiktoriańskiego


XVI Mistrzostwa ŚŒwiata w Babce i Kiszce Ziemniaczanej
Kategoria Indywidualna

Supraœśl
08 czerwca 2014r.
godz. 12.30

W mistrzostwach mogą wziąć udział zarówno indywidualni zawodnicy jak i stowarzyszenia agroturystyczne, przedstawiciele poszczególnych gmin i miejscowośœci.

Warunkiem udziału jest dostarczenie porcji babki lub kiszki ziemniaczanej (w formie typowej blachy do pieczenia) do godz.12.30 do namiotu organizacyjnego Uroczyska. Każda porcja otrzymuje numer indywidualny i w takiej postaci dociera do Jury. Jury po ocenie wydaje werdykt i dopiero wtedy poznajemy autora zgłoszonej potrawy.

UWAGA PRAKTYCZNA: wyroby zaleca się dostarczać w torbach termoizolacyjnych w celu dłuższego zachowania ich walorów smakowych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

Stowarzyszenie „Uroczysko”

Biuro Stowarzyszenia tel. 85 744 33 089 (od godz. 8.00 do 12.00 do 06.06.2014 włącznie) lub na miejscu podczas trwania imprezy oraz drogą elektroniczną e-mail: uroczysko@uroczysko.pl


Wszystkich DUŻYCH PRODUCENTÓW
Babki i kiszki ziemniaczanej zapraszamy do wzięcia udziału w

XVI MISTRZOSTWACH ŒŚWIATA
W PIECZENIU KISZKI
I BABKI ZIEMNIACZANEJ
DLA KATEGORII
DUŻYCH PRODUCENTÓW

UROCZYSKO
08.06.2014

 

REGULAMIN

 

1. Do celów konkursowych uczestnicy dostarczają po ok. 10 kg. Wyrobu

2. Organizatorzy przygotowują tacki degustacyjne z próbek wszystkich wyrobów o łącznej masie ok. 200-250 g.

3. Cenę takich tacek degustacyjnych ustala się na 5 zł.

4. Organizator przygotowuje chorągiewki z kodami, którymi zostaną oznaczone próbki wyrobów

5. Do zakupionej tacki degustacyjnej dołączony będzie kupon konkursowy na którym będą odznaczone najlepsze wyroby

6. Liczenie głosów oddanych na poszczególne wyroby odbędzie się komisyjnie

7. Poœród złożonych kuponów losuje się jeden, którego właśœciciel otrzyma nagrodę

8. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę organizacyjną w kwocie 150 zł netto

9. Zwycięscy otrzymują puchar lub inną formę nagrody oraz dyplom Mistrza Œświata w danej kategorii na rok 2014

Zapraszamy!


XIX Spotkania Z Naturą i Sztuką Uroczysko 2014

UWAGA AMATORZY NALEWEK
w
Supraślu
08 czerwca 2014r.
o godz. 13:00
odbędzie się

IX TURNIEJ NALEWEK PUSZCZAŃSKICH

W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualni zawodnicy jak i stowarzyszenia agroturystyczne, grupy producentów produktów lokalnych, przedstawiciele poszczególnych gmin i miejscowości.

Warunkiem udziału jest dostarczenie nalewki w nieoznakowanej butelce o pojemności 0,33l do godz. 13:00 do namiotu organizatora przy scenie. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

 • Nalewki słodkie
 • Nalewki wytrawne

Każda nalewka otrzyma numer indywidualny i w takiej postaci dotrze do Jury. Jury po degustacji wyda werdykt i dopiero wtedy poznamy autora zgłoszonej nalewki.

Zwycięzcy obu konkursów otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe – niespodzianki.

Stowarzyszenie Uroczysko
Zgłoszenia: Biuro Stowarzyszenia Uroczysko 85 74 33 089
oraz drogą elektroniczną e-mail: uroczysko@uroczysko.pl lub bezpośrednio na konkursie.


Białystok, 23 kwietnia 2014 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Dotyczy: wyboru eksperta ds. botaniki i ekologii na potrzeby projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Uroczysko”

I. Zamawiający (Partner Projektu)

Fundacja Inicjatyw Regionalnych „Progres”

15-336 Białystok, ul. Kręta 9/1

Osoba do kontaktu: Krzysztof Brzosko, tel. 668 423 998

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji eksperta ds. botaniki i ekologii w projekcie pn. „Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodnoœci Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowanym w ramach funduszy EOG.

Praca będzie wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej i obejmuje następujące zadania:

– planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonania inwentaryzacji wybranych gatunków roœlin inwazyjnych na terenie objętym projektem

– przygotowanie metodyki oraz nadzorowanie analizy i opracowania wyników inwentaryzacji

– opracowanie oryginalnych wskaŸników stopnia inwazyjnoœci oraz skali zagrożeń na podstawie otrzymanych wyników

– sporządzanie sprawozdań merytorycznych dotyczących prac inwentaryzacyjnych i otrzymanych wyników

– weryfikacja kompetencji członków zespołów inwentaryzacyjnych.

III. Termin wykonania zamówienia

Od daty podpisania umowy do kwietnia 2016 r.

IV. Wymagania dla wykonawców

Osoba ubiegająca się o realizację zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

– jest samodzielnym pracownik naukowym, legitymującym się dyplomem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych lub przyrodniczych w zakresie biologii lub ekologii roœlin

– posiada w dorobku naukowym prace z zakresu botaniki realizowane na terenach objętych inwentaryzacją w projekcie

– posiada doœwiadczenie w kierowaniu projektami i zespołami badawczymi

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

– datę sporządzenia

– nazwisko i adres oferenta, telefon, adres e-mail

– cenę ofertową

– oœwiadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym

– podpis oferenta

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy przesłać za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres uroczysko@uroczysko.pl, albo dostarczyć osobiœcie, kurierem lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Uroczysko, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, do dnia 30 kwietnia 2014 r. w godz. od 8.00 do 12.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny

VII. Ocena ofert

1. Kryterium oceny ofert: cena 100%

2. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w p. IV niniejszego zapytania ofertowego


Stowarzyszenie Uroczysko, informuje że wystawę „Woda – źródło życia” zrealizowanej w ramach projektu „Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Woda to życie”, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, od 2.01.2014r można odwiedzać w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej ul. abp. gen. M. Chodakowskiego 6.

Zapraszamy!


Stowarzyszenie Uroczysko, zaprasza do odwiedzenia wystawy „Woda – źródło życia” zrealizowanej w ramach projektu „Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Woda to życie”, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wystawę można zwiedzać do 29.12.2013r, w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu,
ul Cieliczańska 1


BIENNALE FOTOGRAFI im. W. Wołkowa

J. Kozłowska

Za nami pierwsza edycja Biennale Fotografii Pejzaż Podlasia im. Wiktora Wołkowa. Konkurs zorganizowali miłośnicy Podlasia i przyjaciele Wiktora Wołkowa – Towarzystwo Przyjaciół Supraśla oraz Stowarzyszenie UROCZYSKO, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Pasjonaci fotografii, profesjonaliści i amatorzy, przez dwa miesiące mogli nadsyłać swoje prace ukazujące, jak w ich obiektywie wygląda „pejzaż Podlasia”. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów – wpłynęło niemal 300 prac od 72. autorów. Niektóre nadesłane zdjęcia wyraźnie nawiązywały do twórczości Wiktora Wołkowa, inne ukazywały podlaski krajobraz w nowych, zaskakujących ujęciach. 99 z nich wyeksponowano na wystawie, której wernisaż odbył się w miniony weekend (14 grudnia 2013r.) w Hotelu Supraśl. Po raz kolejny zainteresowanie fotografią pozytywnie zaskoczyło. Na otwarciu pojawiły się tłumy nie tylko z Supraśla i Białegostoku, ale z całej Polski. Wernisaż połączono z uroczystym wręczeniem nagród.

I miejsce i 4 000 zł zdobył Tadeusz Baraniecki, osiemnastolatek z Kętrzyna. Na konkurs zgłosił niesamowite ujęcie bociana w locie, które oczarowało wszystkich jurorów.

II miejsce (3 000zł) zajął Marek Socha z Moniek,

III miejsce (2 000zł) Agnieszka Tomiczek z Bielska Białej.

Przyznano też trzy wyróżnienia w postaci voucherów ufundowane sponsorów z Supraśla – właścicieli obiektów hotelarskich tj.:

„Hotel Pięć Dębów”

„Hotel Supraśl”

„Hotel Medical SPA – Sanatorium Knieja”

1.Jarosławowi Klej z Sokółki,

2.Adamowi Falkowskiemu z Bielska Podlaskiego,

3.Franciszkowi Kulczyńskiemu z Łodzi

oraz wyróżnienie zbiorowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu.

Specjalne wyróżnienie przyznała też patronka wystawy, Grażyna Wołkow. Zestaw albumów i zdjęcie Wiktora Wołkowa wręczyła Annie Lewczuk z Białegostoku, której zdjęcie Jezioro Szelment urzekło ją czystością, i ostrością formy.

Wystawę prac konkursowych można oglądać codziennie do 6 stycznia 2014r. salach „Hotelu Suprasl w Supraślu, w godzina od 9.00 do 15.00.

Galeria zdjęć z finału do pobrania tutaj
Zapraszamy

Komisarz Biennale

Tomasz Ołdytowski


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Uroczysko, zaprasza na spotkanie dwóch zielarzy – praktyków: Ojca Gabriela ze skitu w Ordynkach i zielarza – producenta p. Mirosława Angielczyka -właściciela firmy „Dary natury” i zielarskiego ogrodu botanicznego w Korycinach.

Na spotkaniu będzie można otrzymać poradę od najlepszych praktyków – zielarzy w naszym regionie oraz zakupić książkę „Apteka Ojca Gabriela”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20.12.2013r (piątek) o godzinie 18.00 w sanatorium Knieja w Supraślu al. Niepodległości 6.

Zapraszamy wszystkich sympatyków ziołolecznictwa!!!Szanowni Państwo

W zawiązku z rozstrzygnię™ciem konkursu plastycznego „Wzór dla wody” w zał…czniku prezentujemy listę laueratów. Wszystkim serdecznie gratulujemy !

Lista laureatów – do pobrania tutaj


BIENNALE FOTOGRAFII
PEJZAŻ PODLASIA

im. Wiktora Wołkowa

ORGANIZATORZY:

•  Towarzystwo Przyjaciół‚ Supraś›la (TPS)
•  Stowarzyszenie Uroczysko („€žUroczysko”)€

WSPÓŁORGANIZATOR:

•  Urzą…d Marszał‚kowski Województwa Podlaskiego

INSTYTUCJE WSPIERAJĄ„CE:

•  Regionalna Dyrekcja Lasów Pań„stwowych w Biał‚ymstoku
•  Liceum Plastyczne w Supraś›lu

PATRONAT MEDIALNY:

•  TVP Biał‚ystok, Radio Białystok, Kurier Podlaski

SPONSORZY:

•  HOTEL SUPRAŚL w Supraślu
•  Sanatorium KNIEJA w Supraś›lu
•  Hotel Pięć Dę™bów w Supraślu

CZAS TRWANIA KONKURSU: od 30 wrześ›nia do 25 listopada 2013 roku
MIEJSCE WYSTAWY „€žWERNISAŻU”: Supraśl 14 grudnia 2013r. – „žHOTEL SUPRAŚL”€

TEMATYKA:

SZEROKO ROZUMIANY PEJZAŻ PODLASIA Z UWZGLĘDNIENIEM WARTOŚCI KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH.

NAGRODY:

Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną fotografii przyzna nagrody:

• I miejsce w konkursie – 4 tyś. zł.

• II miejsce w konkursie – 3 tyś. zł.

• III miejsce w konkursie – 2 tyś. zł.

• trzy wyróżnienia – pobyty w ośrodkach SPA w Supraślu

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

• Grażyna Wołkow

• Marek Chomczyk

• Tomasz Grzegorz Ołdytowski

REGULAMIN KONKURSU

 Regulamin konkursu do pobrania tutaj


Szanowni Państwo

Informujemy, że konkurs plastyczny „Wzór dla wody” realizowany w ramach „Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej Woda to życie” finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostaje przedłużony do końca września.

Wszystkie nadesłane w tym czasie prace będą wzięte pod uwagę przy ocenie jury.

Jednocześnie chcemy przypomnieć, że zwycięskie prace zostaną umieszczone na znaczkach metalowych i breloczkach wydanych w ramach tej Kampanii.


KONKURS PLASTYCZNY „WZÓR DLA WODY”

Stowarzyszenie Uroczysko serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, dla dzieci i młodzieży, pt. „Wzór dla wody, realizowanym w ramach projektu Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Woda to życie” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów realizujących prace plastyczne na problem zanieczyszczania wody i jej zmniejszających się zasobów, zachęcenie do podnoszenia wiedzy na temat ochrony i oszczędzania wody. Więcej szczegółów w Zaproszeniu i Regulaminie

Serdecznie zapraszamy do udziału !! Szczegóły w Regulaminie Konkursu
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu
Zobacz Zaproszenie na Konkurs


PROGRAM XVIII SPOTKAŃ Z NATURĄ I SZTUKĄ UROCZYSKO 2013

1.06.2013 SOBOTA

godz. 19:30 Alkierz    wernisaż wystawy „Ikonoteka” OLD – Winyl Rekords Art.
godz. 20:00 Dom Ludowy – Kino „Jutrzenka” 18-ka „Uroczyska”- koncert zespołów Miąższ, Limboski , Don Neon i Jego Boski Szaleniec ,Tymon & The Transistors.

2.06.2013 NIEDZIELA

Bulwary Wiktora Wołkowa

WYSTĘPY NA SCENIE:
godz. 11:00   „Upcykling – nowe Życie starych ubran” pokaz mody oraz przedstawienie ekologiczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Studziankach.
godz. 12:00   Żurawinki
godz. 13:00   Zespół „Zahadka”
godz. 13:30   Rozstrzygnięcie konkursów
godz. 14:00   Muzyka Młodego Supraśla – zespoły dziecięce i młodzieżowe
godz. 15:00   Chór Supraski p. Jerzego Tomzika
godz. 16:00   Chór Cantus Deo
godz. 16:40   Trulejbas i znajomi – kapele młodzieżowe

KONKURSY:

 • godz. 12:00  XV Mistrzostwami Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej
 • godz. 13:30  VIII Konkurs Nalewek Puszczańskich

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 • Kiermasz rękodzieła i tradycyjnych wyrobów kulinarnych
 • Plenerowa wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci – „Gdzie jest zając szarak” – bulwary Wiktora Wołkowa
 • Warsztaty ekologiczne i prezentacja materiałów posesyjnych „Gdzie się podział zając szarak”- siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
od 2.06.2013
 • Wystawa fotograficzna „Zając wczoraj i dziś”- „Bukowisko” – punkt informacji turystycznej
 • Wystawa filatelistyczna „Zając w filatelistyce” – „Bukowisko” – punkt informacji turystycznej
 • Wystawa prac pracowników katedry architektury mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej – „Bukowisko” – punkt informacji turystycznej
5.06.2013 ŚRODA

godz. 21:30-23:00   „amfiteatr” przy Centrum Edukacji w Supraślu „Plenerowe nocne kino przyrodnicze” -„cudze chwalimy – swego nie znamy”. Przegląd filmów przyrodniczych „Dzika Polska” i dokumentalnych

6.06.2013 CZWARTEK

godz. 19.00-24.00 Dom Ludowy – Kino „Jutrzenka”
spotkania podróżnicze „Podróże małe i duże” klub „Pikuś”
Maraton slajdowy „Supraśl -Balsthal -20 lat – Tam i z powrotem”

7.06 – 9.06.2013

godz. 19.00-24.00 Dom Ludowy – Kino „Jutrzenka”
Zlot Kuglarski – Centrum Edukacji w Supraślu
7.06 piątek godz.12:00 – 14:00   zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej
7.06 piątek godz. 20:00 – 22:00   skwer przy fontannie.
Scena otwarta -występ gości zlotu.

8.06 SOBOTA

godz. 20.00-22.00 skwer przy fontannie

 • parada
 • pokaz fire show
 • koncert pod Alkierzem
 • występy gości
9.06.2013 NIEDZIELA

godz. 20:00 Alkierz lub kino „Jutrzenka”
„nocne kino przyrodnicze” -„cudze chwalimy – swego nie znamy”.
Pokaz filmu „Pejzaż północno-wschodni” i spotkanie z reżyserem Wojciechem Iwańskim.

Program nie jest ostateczny, może ulec kosmetycznym zmianom.


XVIII Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko”
1.06 – 9.06.2013
Supraśl bulwary Wiktora Wołkowa

W tym roku „UROCZYSKO” kończy osiemnaście lat – jesteśmy pełnoletni.

XVIII Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko” jak co roku promują regionalnych twórców, zdrowy tryb życia, oraz tradycje kulinarną i kulturę regionu. W tym roku w dniu 2.06.2013 już tradycyjnie impreza ta zostanie połączona z dwoma cyklicznym przedsięwzięciami kulinarnymi : XV Mistrzostwami Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej oraz organizowanym już po raz VIII Konkursem Nalewek Puszczańskich.

Te dwie imprezy wpisały się na stałe w działania promujące dziedzictwo kulinarne nie tylko Supraśla i okolic, ale całego Podlasia. Tradycja tych imprez powoduje duże zainteresowanie publiczności z aglomeracji Białostockiej, jak również turystów z całego kraju, mamy już dwa zgłoszenia warszawskich biur podróży..

Obu konkursom towarzyszy kiermasz kulinarnych produktów regionalnych oraz rękodzieła ludowego, dzięki któremu również mieszkańcy Gminy Supraśl mają okazję na bliskie spotkanie z tą częścią naszej tradycji.

Scena towarzysząca naszej imprezie jest miejscem prezentacji współczesnej muzyki o korzeniach szeroko pojętego folkloru Podlasia oraz klimatach zbliżonych do muzyki balladowej. W tym roku przy współpracy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w sposób szczególnych zostanie ona udostępniona najmłodszym mieszkańcom naszej Gminy którzy będą mieli okazję przed szeroką publicznością zaprezentować swoje osiągnięcia na niwie muzycznej.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej na czas trwania naszej imprezy udostępnia w swojej siedzibie prezentację materiałów posesyjnych tj. skróty referatów i wydawnictwo a w nowym obiekcie restauracji I punktu informacji turystycznej „Bukowiska” zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna I filatelistyczna na temat „Zając wczoraj i dziś” – wśród eksponowanych fotografii znajduje się 15 prac (już archiwalnych bo pochodzących z lat 60-tych XX wieku) Wiktora Wołkowa – oraz zaproponujemy gościom spacery po ścieżkach dydaktycznych Parku. W formie wystawy plenerowej na płocie wzdłuż bulwarów będzie można zobaczyć kilkaset prac plastycznych dzieci – dorobek konkursu „Gdzie jest zając szarak”.

W ramach części przyrodniczej XVIII Spotkań z Naturą i Sztuką „Uroczysko” zostanie reaktywowane„plenerowe nocne kino przyrodnicze” w tzw. „amfiteatrze ” przy Centrum Edukacji w Supraślu. Tegoroczny cykl przeglądu filmów przyrodniczych i dokumentalnych będzie miał roboczy tytuł „cudze chwalimy – swego nie znamy” Odbędą się również skumulowane w „uroczyskowym” tygodniu spotkania z podróżnikami „Podróże małe i duże” organizowane wspólnie z klubem „Pikuś”.

Lokalizacja imprez plenerowych na tzw. bulwarach nadrzecznych, obecnie im Wiktora Wołkowa, daje dodatkową okazję bliskiego kontaktu gości Supraśla z naszą rzeką i jej walorami wypoczynkowymi i przyrodniczymi.

W dniach od 6 do 9 czerwca odbędzie się zlot kuglarski w ramach którego będzie my gościć kilkudziesięciu pasjonatów tej zapomnianej sztuki z całego kraju. Zaproponują oni zajęcia dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum oraz trzy imprezy – pokazy sztuki kuglarskiej w naszym mieście.

Jest również bardzo prawdopodobne że podczas tegorocznego „Uroczyska” odwiedzi nas ekipa filmowa która oprócz spotkania z naszą imprezą ma zamiar gościć w domach supraskich gospodyń, które do dziś kultywują tradycje kulinarne regionu.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału i wspólnej zabawy podczas konkursów na nasze ziemniaczane przysmaki oraz cichą specjalność większości naszych domów jakimi są nalewki . Patronem konkursów i sponsorem nagród rzeczowych są : Prezes Oddziału w Białymstoku Agencji Rynku Rolnego oraz firmy hotelarskie i gastronomiczne Supraśla i Puszczy Knyszyńskiej.

Prezes Stowarzyszenia „Uroczysko”
Michał Kozłowski


XV Mistrzostwa Świata w Babce i Kiszce Ziemniaczanej
Kategoria Indywidualna
02 czerwca 2013r. godz. 12.30
Supraśl bulwary Wiktora Wołkowa

W mistrzostwach mogą wziąć udział zarówno indywidualni zawodnicy jak i stowarzyszenia agroturystyczne, przedstawiciele poszczególnych gmin i miejscowości.

Warunkiem udziału jest dostarczenie porcji babki lub kiszki ziemniaczanej (w formie typowej blachy do pieczenia) do godz. 12.30 do namiotu organizacyjnego Uroczyska. Każda porcja otrzymuje numer indywidualny i w takiej postaci dociera do Jury. Jury po ocenie wydaje werdykt i dopiero wtedy poznajemy autora zgłoszonej potrawy.

UWAGA PRAKTYCZNA: wyroby zaleca się dostarczać w torbach termoizolacyjnych w celu dłuższego zachowania ich walorów smakowych.

Zwycięscy konkursu otrzymają dyplomy i tytuł Mistrza Świata na rok 2013 .Nagrody fundują : Oddział Terenowy w Białymstoku Agencji Rynku Rolnego oraz firmy hotelarskie i gastronomiczne Supraśla i Puszczy Knyszyńskiej.

Stowarzyszenie „Uroczysko”
Biuro Stowarzyszenia tel. 85 744 33 089 (do 29.05.2013 włącznie) lub na miejscu podczas trwania imprezy
oraz drogą elektroniczną e-mail: uroczysko@uroczysko.pl


Wszystkich DUŻYCH PRODUCENTÓW
babki i kiszki ziemniaczanej zapraszamy do wzięcia udziału w
XV MISTRZOSTWACH ŚWIATA
W PIECZENIU KISZKI I BABKI ZIEMNIACZANEJ
DLA KATEGORII DUŻYCH PRODUCENTÓW
UROCZYSKO 02.06.2013

REGULAMIN:

 1. Do celów konkursowych uczestnicy dostarczają po ok. 10 kg. wyrobu
 2. Organizatorzy przygotowują tacki degustacyjne z próbek wszystkich wyrobów o łącznej masie ok. 200-250 g.
 3. Cenę takich tacek degustacyjnych ustala się na 5 zł.
 4. Organizator przygotowuje chorągiewki z kodami, którymi zostaną oznaczone próbki wyrobów
 5. Do zakupionej tacki degustacyjnej dołączony będzie kupon konkursowy na którym będą odznaczone najlepsze wyroby
 6. Liczenie głosów oddanych na poszczególne wyroby odbędzie się komisyjnie
 7. Pośród złożonych kuponów losuje się jeden , którego właściciel otrzyma nagrodę
 8. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę organizacyjną w kwocie 150 zł netto
 9. Zwycięscy otrzymują puchar lub inną formę nagrody oraz dyplom Mistrza Świata w danej kategorii na rok 2013

XVIII Spotkania Z Naturą i Sztuką Uroczysko 2013
UWAGA AMATORZY NALEWEK
02 czerwca 2013r. godz. 13:00
na bulwarach im. Wiktora Wołkowa odbędzie się
VIII TURNIEJ NALEWEK PUSZCZAŃSKICH

W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualni zawodnicy jak i stowarzyszenia agroturystyczne, grupy producentów produktów lokalnych, przedstawiciele poszczególnych gmin i miejscowości.

Warunkiem udziału jest dostarczenie nalewki w nieoznakowanej butelce o pojemności 0,33l do godz. 13:00 do namiotu organizatora przy scenie. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

 • Nalewki słodkie
 • Nalewki wytrawne

Każda nalewka otrzyma numer indywidualny i w takiej postaci dotrze do Jury. Jury po ocenie wyda werdykt i dopiero wtedy poznajmy autora zgłoszonej nalewki.

Zwycięzcy obu konkursów otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe – niespodzianki.

Stowarzyszenie Uroczysko
Zgłoszenia: Biuro Stowarzyszenia Uroczysko 85 74 33 089
oraz drogą elektroniczną e-mail: uroczysko@uroczysko.pl


XVIII Spotkania Z Naturą i Sztuką Uroczysko 2013
INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

Wszyscy wystawcy (regionalne produkty kulinarne, rękodzieło, sztuka ludowa, sztuka i rzemiosło, miody, zioła, nalewki, tkaniny, ceramika, wzornictwo oraz wszelka inna oryginalna twórczość i pomysły z wyłączaniem plastikowego asortymentu), którzy są zainteresowani wstawieniem swojego stoiska podczas tegorocznego UROCZYSKA (02.06.2013 r. w godz. 11:00 – 17:00) proszeni są o kontakt telefoniczny ze Stowarzyszeniem Uroczysko tel. 85 74 33 089 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00 lub e-mailem uroczysko@uroczysko.pl

(proszę w treści maila podać nazwę firmy, która chce się wystawić lub imię i nazwisko, adres, nr NIP oraz rodzaj wystawianego towaru)

Szczegółowe informacje udzielane są telefoniczne.


UWAGA!

Przedłużony termin rekrutacji osób chętnych do udziału w szkoleniu „Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia” – do 31.12.2012r. Chętnych zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej: http://uroczysko.pl//opiekunka/rekrutacja.php i przesłania go w formie elektronicznej na adres uroczysko@uroczysko.pl lub pocztą na adres:


Stowarzyszenie Uroczysko
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenie w Białymstoku!!Konkurs multimedialny „WYDRA”

Wyniki konkursu do pobrania poniżej.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 03 czerwca 2012 r. w Supraślu na Bulwarach nad rzeką o godz. 13.30.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy za udział a zwycięzcom gratulujemy!!!

KARTA ZGŁOSZENIOWAWARSZTATY KULINARNE „Supraskie Tradycje Kulinarne”

Stowarzyszenie Uroczysko zaprasza wszystkich chętnych do udziału w warsztatach kulinarnych odbywających się w ramach projektu „W supraskim garncu” w dn. 02.06.2012 (sobota) w godz. 08:00 – 12:00

Na karcie zgłoszeniowej (zamieszczonej poniżej) wystawczy zaznaczyć na warsztaty z jakiej kuchni chciałoby się wziąć udział, do wyboru:

 • kuchnia żydowska – restauracja „Alkierz”,
 • kuchnia tatarska – restauracja „Przysmaki tatarskie”
 • kuchnia ewangelicko-niemiecka – restauracja „Bohema”

Wypełnioną kartę należy wysłać e-mailem na adres: magdalena.juchnowicz@gmail.com do dnia 31 maja br.
UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

KARTA ZGŁOSZENIOWA


SEMINARIUM „WYDRA – MÓJ PRZYJACIEL”
04 czerwca 2012r.
CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU
UL. CIELICZAŃSKA 1

W programie

godz. 10:00 – 10:15  Powitanie uczestników sesji

godz. 10:10 – 10:45  Wydra – jej biologia i znaczenie w biotopach wodnych i lądowych – A. Niemczynowicz (Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), W. Chętnicki, J. Raczyński ( Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku)

godz. 10:45 – 11:15  Międzynarodowe i krajowe akcje na rzecz ochrony wydry (Lutra lutra) – T. Zając (Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze,) J. Romanowski (PAN Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW), L. Orłowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

godz. 11:15 – 11:45  Wydra w hodowlach zamkniętych oraz cyrkach i na planie filmowym – J. Śmiełowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

godz. 11:45 – 12:15   Krajowa strategia ochrony wydry – J. Romanowski (PAN Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW)

godz. 12:15 – 12:45  przerwa na kawę

godz. 12:45 – 13:15  Mój przyjaciel wydra – relacje hodowcy– A. Wajrak

godz. 13:15 – 13:45   Jan Chryzostom Pasek i nie tylko . – M. Ambrosiewicz (Wigierski PN)

godz. 13:45 – 14:15  Wydra szkodnik czy sprzymierzeniec – G. Pul (PZW)

godz. 14:15 – 14:45  Wydra w ekosystemie Polski północno – wschodniej. Stan obecny i perspektywy rozwoju populacji – K. Wolfram (Fundacja Zielone Płuca Polski)

godz. 14:45 – 15:15  Dyskusja

godz. 15:15 – 15:45  Obiad


PROGRAM XVII SPOTKAŃ Z NATURĄ I SZTUKĄ UROCZYSKO 2012

2.06 SOBOTA

godz. 08:00 – 12:00    WARSZTATY „Supraskie Tradycje Kulinarne” w ramach projektu „W supraskim garncu”:

 • kuchnia żydowska – restauracja „Alkierz”,
 • kuchnia tatarska – restauracja „Przysmaki tatarskie”
 • kuchnia ewangelicko-niemiecka – restauracja „Bohema”

godz. 10:00    wystawa „Wydra” w fotografice i filatelistyce w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Wydra i Zając”
Wystawa czynna przez 3 tygodnie w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ul. Cieliczańska 1.

godz. 17:00    wystawa „Architektoniczne koncepcje dla Supraśla i okolic”. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Katedra Architektury Mieszkaniowej.
Wystawa czynna do 7.06.2012 r. w dobudowanej części stołówki „Bukowiska” od strony ul. Gen. Bp.Mirona Chodakowskiego, obok Muzeum Ikon.

godz. 19:00    Kościół Matki Boskiej Królowej Polski – prezentacja historii wspólnoty ewangelickiej w Supraślu i ich świątyni. Występ chóru parafii ewangelicko – augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

godz. 20:00    koncert zespołu Złodzieje Oklasków – Alkierz

01.06.2012 – 06.06.2012    „Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu”

3.06 NIEDZIELA

Bulwary Nadrzeczne w Supraślu

godz. 11:20   zespół ludowy Żurawinki z Ogrodniczek
godz. 11:40   zespół ludowy Jarzębina z Karakul
godz. 12:00   rozpoczęcie Festiwalu Kuchni Regionalnych:

 • Konkurs na Babkę i Kiszkę Ziemniaczaną
 • Turniej Nalewek Puszczańskich

godz. 12:00 – 16:00

 • kiermasz rękodzieła
 • kiermasz degustacyjny wyrobów warsztatów kulinarnych „Supraskie Tradycje Kulinarne” oraz tradycyjnych wyrobów kuchni regionalnych

godz. 12:15  Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektrycznych
godz. 13:00  Klekociaki
godz. 14:00  Chanajki
godz. 15:10  Flesh Creep
godz. 16:25  scena dla młodego Supraśla – występy chórów i młodzieżowych zespołów rockowych
godz. 18:00  ILO&friends

godz. 20:00    zespoły ukraińskie – Zapaska i Dychka – Alkierz

4.06 PONIEDZIAŁEK

godz. 10:00 – 15:45   seminarium naukowe „Wydra – mój przyjaciel”

program seminarium naukowego „Wydra – mój przyjaciel”
karta zgłoszeniowa na seminurium naukowe „Wydra – mój przyjaciel”

miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu ul. Cieliczańska 1

5.06 WTOREK

godz. 20:00   Alkierz klub podróżników „Pikuś”, spotkanie z cyklu „Podróże małe i duże” – Grzegorz Łoś „Kilimandżaro”

6.06 ŚRODA

godz. 21:30   uroczyskowe nocne kino przyrodnicze „Filmowe spotkania z Wiktorem” – prezentacja filmów o Wiktorze Wołkowie:

 • „Cztery pory roku Wiktora Wołkowa”
 • „Cały Kosmos Wołkowa”
 • „Pożeracz słońc”

miejsce: Widownia „amfiteatru” przy Centrum Edukacji w Supraślu.

Program nie jest ostateczny, może ulec kosmetycznym zmianom.


XVII Spotkania Z Naturą i Sztuką Uroczysko 2012
XIV Mistrzostwa Świata w Babce i Kiszce Ziemniaczanej
Kategoria Indywidualna
03 czerwca 2012r. godz. 12:00
Supraśl Bulwary Nadrzeczne

W mistrzostwach mogą wziąć udział zarówno indywidualni zawodnicy jak i stowarzyszenia agroturystyczne, przedstawiciele poszczególnych gmin i miejscowości.

Warunkiem udziału jest dostarczenie porcji babki lub kiszki ziemniaczanej (w formie typowej blachy do pieczenia) do godz. 12:00 do namiotu organizacyjnego Uroczyska. Każda porcja otrzymuje numer indywidualny i w takiej postaci dociera do Jury. Jury po ocenie wydaje werdykt i dopiero wtedy poznajemy autora zgłoszonej potrawy.

UWAGA PRAKTYCZNA: wyroby zaleca się dostarczać w torbach termoizolacyjnych w celu dłuższego zachowania właściwej temperatury i utrzymania walorów smakowych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie uczestnictwa: Biuro Stowarzyszenia tel. 85 744 33 089 (do 01.06.2012 włącznie) lub na miejscu podczas trwania imprezy oraz drogą elektroniczną e-mail: uroczysko@uroczysko.pl


XVII Spotkania Z Naturą i Sztuką Uroczysko 2012
REGULAMIN XIV MISTRZOSTW ŚWIATA
W PIECZENIU KISZKI I BABKI ZIEMNIACZANEJ
DLA KATEGORII DUŻYCH PRODUCENTÓW
UROCZYSKO 03.06.2012

 1. Do celów konkursowych uczestnicy dostarczają po ok. 10 kg. wyrobu
 2. Organizatorzy przygotowują tacki degustacyjne z próbek wszystkich wyrobów o łącznej masie ok. 200-250 g.
 3. Cenę takich tacek degustacyjnych ustala się na 5 zł.
 4. Organizator przygotowuje chorągiewki z kodami, którymi zostaną oznaczone próbki wyrobów
 5. Do zakupionej tacki degustacyjnej dołączony będzie kupon konkursowy na którym będą odznaczone najlepsze wyroby
 6. Liczenie głosów oddanych na poszczególne wyroby odbędzie się komisyjnie
 7. Pośród złożonych kuponów losuje się jeden , którego właściciel otrzyma nagrodę
 8. Uczestnicy konkursu wnoszą opłatę organizacyjną w kwocie 150 zł netto
 9. Zwycięscy otrzymują puchar lub inną formę nagrody oraz dyplom Mistrza Świata w danej kategorii na rok 2012

XVII Spotkania Z Naturą i Sztuką Uroczysko 2012
VII TURNIEJ NALEWEK
03 czerwca 2012r. godz. 13:00
Supraśl Bulwary Nadrzeczne

W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualni zawodnicy jak i stowarzyszenia agroturystyczne, grupy producentów produktów lokalnych, przedstawiciele poszczególnych gmin i miejscowości.

Warunkiem udziału jest dostarczenie nalewki w nieoznakowanej butelce o pojemności 0,33l do godz. 13:00 do namiotu organizatora przy scenie. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

 • Nalewki słodkie
 • Nalewki wytrawne

Każda nalewka otrzyma numer indywidualny i w takiej postaci dotrze do Jury. Jury po ocenie wyda werdykt i dopiero wtedy poznajmy autora zgłoszonej nalewki.

Zwycięzcy obu konkursów otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe – niespodzianki.

Stowarzyszenie Uroczysko
Zgłoszenia: Biuro Stowarzyszenia Uroczysko 85 74 33 089
oraz drogą elektroniczną e-mail: uroczysko@uroczysko.pl


XVII Spotkania Z Naturą i Sztuką Uroczysko 2012
INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

Wszyscy wystawcy (regionalne produkty kulinarne, rękodzieło, sztuka ludowa, sztuka i rzemiosło, miody, zioła, nalewki, tkaniny, ceramika, wzornictwo oraz wszelka inna oryginalna twórczość i pomysły z wyłączaniem plastikowego asortymentu), którzy są zainteresowani wstawieniem swojego stoiska podczas tegorocznego UROCZYSKA (03.06.2012 r. w godz. 11:00 – 17:00) proszeni są o kontakt telefoniczny ze Stowarzyszeniem Uroczysko tel. 85 74 33 089 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00 lub e-mailem uroczysko@uroczysko.pl

(proszę w treści maila podać nazwę firmy, która chce się wystawić lub imię i nazwisko, adres, nr NIP oraz rodzaj wystawianego towaru)

Szczegółowe informacje udzielane są telefoniczne.


Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że ruszyła strona internatowa obecnie realizowanego, przez Stowarzyszenie projektu: „Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Wydra i Zając””, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.wydraizajac.pl

Zapraszamy do odwiedzenia tej strony i zapoznaniu się z zadaniami jakie chcemy realizować.


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Uroczysko informuje, że w zapytanie ofertowe nr. 2/2011/POKL z 25.11.2011 r. na realizację szkoleń w ramach projektu pt. „Opiekunka domowa dziecięca jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia” o nr WND-POKL.08.01.01-20-090/11 zostało unieważnione. Oferenci, którzy złożyli swoje oferty proszeni są o ich odbiór w siedzibie biura ul. Dojlidy Fabryczne 23 w Białymstoku.

Jednocześnie informujemy, że wykonawca szkoleń w ramach w/w projektu zostanie wyłoniony na podstawie Zapytania Ofertowego NR 1/2011/POKL z dn. 27 października 2011r.

 


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Uroczysko w związku z kontrolą projektu „Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia” (nr WND-POKL.08.01.01-20-090/11) z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku informuje, że otwarcie odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. 2/2011/POKL z 25.11.2011 r. zostanie zawieszone do czasu zakończenia postępowania kontrolnego. O dniu otwarcia zostaną państwo poinformowani w późniejszym czasie.

 


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Uroczysko zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe do projektu

pn. „Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia”.

w zakresie przeprowadzenia 10 szkoleń z profesjonalnej opieki na dzieckiem. Wszystkie informację znajdziecie Państwo w załšczniku. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 85 74 33 089 w dni robocze w godz. 11.00-13.00 lub e-mail: uroczysko@uroczysko.pl

Termin wysyłania ofert: 25.11.2011 – 2.12.2011 do godz. 14.00

pobierz: ZAPYTANIE OFERTOWE


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Uroczysko informuje, że w związku ze zmianą istotnych postanowień projektu pt.„Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia”. o nr WND-POKL.08.01.01-20-090/11 wpływających na podstawowe założenia Zapytania Ofertowego NR 1/2011/POKL z dn. 27 października 2011 r, wnioskodawca, za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, unieważnia postępowanie ofertowe na realizację szkoleń w ramach w/w projektu.

Postępowanie do Zapytania Ofertowego NR 1/2011/POKL z dn. 27 października 2011r, zostało unieważnione bez ogłoszenia wyboru oferenta.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy, jednocześnie zapraszamy do złożenia odpowiedzi na kolejne Zapytanie Ofertowe, które będzie ogłoszone w najbliższym czasie.

 


Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Uroczysko zaprasza do złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe do projektu

pn. „Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia”.

w zakresie przeprowadzenia 10 szkoleń z profesjonalnej opieki na dzieckiem. Wszystkie informację znajdziecie Państwo w załšczniku. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 85 74 33 089 w dni robocze w godz. 11.00-13.00 lub e-mail: uroczysko@uroczysko.pl

Termin wysyłania ofert: 27.10.2011 – 4.11.2011 do godz. 11.00

pobierz: ZAPYTANIE OFERTOWE


UWAGA!

Stowarzyszenie Uroczysko ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia dla pracujących osób po 50 roku życia z terenów wiejskich i miejsko – wiejskich

pn. „Opiekunka dziecięca domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia”.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Projektu ul. Dojlidy Fabryczne 23 w Białymstoku,
tel./fax 85 74 33 089, e-mail: uroczysko@uroczysko.pl

Serdecznie Zapraszamy!

Pobierz formularz zgłoszeniowy: zgłoszenie
Zapoznaj się z: regulaminem szkolenia
Zapoznaj się z: regulaminem naboru


KONKURS PLASTYCZNY „WYDRA I ZAJĄC”

Stowarzyszenie Uroczysko zaprasza uczniów szkół i kół plastycznych z województwa podlaskiego do udziału w konkursie plastycznym „Wydra i Zając” organizowanym w ramach projektu Ogólnopolska Kampania Edukacyjna „Wydra i Zając”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie znaku graficznego, który towarzyszyć będzie projektowi przez cały czas jego trwania. Motyw ma łączyć się z hasłem kampanii oraz potrzebę ochrony zająca i wydry.

Na laureatów konkursu i ich opiekuna artystycznego czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe postaci sprzętu fotograficznego, elektronicznego i wydawnictw książkowych.

Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia Uroczysko,
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok,
tel. 85 74 33 089
do 28 listopada 2011r

Szczegóły w Regulaminie Konkursu
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu
Zobacz Zaproszenie na Konkurs