MANIFEST

Polska, należąca do europejskiego kręgu cywilizacyjnego i kulturowego, ma mu do zaoferowania dwie niekwestionowane wartości: tysiącletnią kulturę oraz naturalne walory przyrodnicze. Oba te elementy obecne są tu, na Podlasiu, w Puszczy Knyszyńskiej, w miejscowości Supraśl i jej szerokim otoczeniu.
Blisko 500 lat wstecz, na wysokim brzegu puszczańskiej rzeki powstał klasztor, a póĄniej osada, których znaczenie dla polskiej państwowości i kultury przekraczało granice ówczesnej Rzeczypospolitej, jak i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stąd, z Supraśla, w latach póĄniejszych, idą w świat drukowane książki i kalendarze, tu tętni życie oświatowe i społeczne.
Po latach burz i zawirowań, upadkach i wzlotach, związanych ze zmiennymi kolejami losu państwa polskiego, zaborach i wojnach – nawiązujemy do dawnych dziejów miasta i ludzi z nim związanych. Powracamy do historii 300-lecia Oficyny Supraskiej, do tradycji tolerancji i równości stanów, do organicznej pracy rodziny Zachertów, Buchholtzów, Jansenów, Altów, do lat odbudowy i mozolnego tworzenia podstaw cywilizacyjnych i kulturowych dnia dzisiejszego.
My, twórcy spotkań artystyczno-przyrodniczych pn. Uroczysko – skupieni wokół znaczenia tego słowa, słowa łączącego w sposób nieuchwytny moc ducha i materię ze wspólnotą tworzenia – pragniemy:

  • zapraszać corocznie twórców, artystów, działaczy kultury i sztuki na spotkania połączone z prezentacją ich dorobku artystycznego i naukowego;
  • prezentować własny dorobek i warsztat artystyczny, a szczególnie tych dziedzin, które dla nas stanowią przedmiot pasji życiowej, zawód, czy pożyteczne hobby;
  • otoczyć opieką środowisko przyrodnicze, które w sposób szczególny wywiera tu niezatarte piętno na działaniach ludzi, ich twórczości oraz nabywaniu sił i utraconego zdrowia;
  • dążyć do kultywowania tradycji, przy jednoczesnym rozwijaniu współczesnych nurtów artystycznych i prezentować ich najważniejsze dokonania w mieście, regionie i kraju;
  • nawiązać do wielowiekowego dorobku cywilizacyjnego tego miejsca i rozwijać go w duchu wartości kultury europejskiej;
  • włączyć do naszych działań całą społeczność miasta, jej samorząd i władze, instytucje i organizacje, mając za cel wspólnotę działań na rzecz rozwoju i przyszłości tego miejsca.