Zapytanie ofertowe

 

Białystok, 5 maja 2020 r.

Zapytanie Ofertowe

prowadzone w trybie rozeznania rynku

Dotyczy: wyboru osoby do prowadzenia księgowości projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Uroczysko”

I. Zamawiający
Stowarzyszenie „Uroczysko”
ul. Nowy Świat 56, 16-030 Supraśl,
Osoba do kontaktu: Krzysztof Brzosko, tel. 668 423 998

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia księgowości w projekcie pn. „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

III. Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do grudnia 2021r.

IV. Wymagania dla wykonawców
Znajomość księgowości projektów realizowanych ze środków Funduszy Europejskich

V. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna zawierać:

  • datę sporządzenia
  • nazwę / imię i nazwisko oferenta, telefon, adres e-mail
  • cenę ofertową
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym
  • podpis oferenta

VI. Miejsce i termin składania ofert
Skan podpisanej oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres uroczysko@uroczysko.pl do dnia 12 maja 2020 r.